O SPOLEČNOSTI

 

Představení společnosti

Naše společnost nabízí zákazníkům veškerý servis, od vstupních konzultací při vzniku stavebního záměru, vypracování projektové dokumentace až po samotnou realizace investičního záměru

Zaškrtnuto

STAVYMA spol. s r.o. Stavební společnost STAVYMA spol. s r.o. vznikla v roce 1990. S postupem rozvíjejícího se stavebnictví, si naše společnost osvojila všechny důležité nové technologie, což ji předurčuje k dosahování vysoké kvality prováděných prací.

Zaškrtnuto

Naše společnost nabízí zákazníkům veškerý servis, od vstupních konzultací při vzniku stavebního záměru, vypracování projektové dokumentace až po samotnou realizace investičního záměru.

Zaškrtnuto

Zaměřujeme se na provádění průmyslové, občanské i bytové výstavby a stavby inženýrského charakteru. Pro plnění svěřených úkolů disponujeme týmem odborných pracovníků pravidelně školených v oborech zedník, tesař, obkladač, elektrikář, instalatér, malíř, natěrač a zámečník.

Zaškrtnuto

Pro zvýšení kvality prováděných staveb zavedla naše společnost systém jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikát jakosti jsme obdrželi dne 6.11.2002.

Zaškrtnuto

Cílem naší společnosti je vysoká kvalita prací, profesionální přístup k zákazníkovi a v záverečné fázi spokojený zákazník.

Certifikáty

 

Certifikát odpovídající
požadavkům
ČSN EN ISO 9001:2001

Jsme držitelem certifikátu a máme zaveden systém managementu jakosti pro provádění a rekonstrukce pozemních staveb.

 

Společnost má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rovádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb.

 

Společnost má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění a rekonstrukce pozemních

 

Integrovaný systém řízení

Vedení společnosti stanovuje tuto politiku ISŘ:
 
Zaškrtnuto

Budeme nabízet jen takové služby a výrobky, které svými užitnými hodnotami maximálně uspokojí požadavky zákazníků a svými vlastnostmi budou plně respektovat všechny legislativní požadavky na ochranu životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zaškrtnuto

Prostřednictvím důsledné analýzy neshod (nedostatků) a přijímání nápravných opatření budeme trvale dosahovat zlepšování ve všech hodnocených oblastech.

Zaškrtnuto

Zajistíme angažovanost všech zaměstnanců společnosti v realizaci cílů Integrovaného systému řízení jak podporou osobní iniciativy, tak i jasným stanovením povinností a odpovědností.

Zaškrtnuto

Od všech zaměstnanců společnosti vedení společnosti očekává:
- Důsledné dodržování veškeré platné dokumentace tak, aby svoji činnost prováděli správně.
- Aktivní účast jak na řešení vzniklých nedostatků, tak předávání námětů na zlepšení či zdokonalení všech procesů.

Zaškrtnuto

Cílem naší společnosti je vysoká kvalita prací, profesionální přístup k zákazníkovi a v záverečné fázi spokojený zákazník.

Zaškrtnuto

Na podporu kroků k dosažení všech cílů ISŘ se vedení společnosti zavazuje:
- Poskytovat optimální finanční i personální zdroje na prevenci, sledování procesů a odstraňování neshod.
- Vytvořit podmínky pro aktivní účast na programu zlepšování procesů.
- Pečovat o vlastní zaměstnance a jejich odborný růst.

Zaškrtnuto

Trvalé zlepšování procesů zajistíme dále:
- Zlepšováním výrobního procesu pokrokovými technologiemi.
- Nákupem kvalitního výrobního zařízení, kontrolních a zkušebních přístrojů.

Zaškrtnuto

Prostřednictvím obchodního úseku budeme poskytovat svým zákazníkům kvalitní informační servis.

Zaškrtnuto

Jasným, podrobným a srozumitelným způsobem budeme zainteresované strany informovat o environmentálních aspektech všech činností prováděných společností.

Zaškrtnuto

Zařadíme systém environmentálního managementu (EMS) mezi nejvyšší priority společnosti a na první místo EMS postavíme prevenci znečišťování životního prostředí výrobní činností (službami) naší společnosti.

Zaškrtnuto

Komunikujeme o politice integrovaného systému řízení, environmentálních aspektech a problematice BOZP a PO se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.

Zaškrtnuto

Do svých podnikatelských aktivit zahrneme hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) všech zaměstnanců společnosti a uživatelů našich výrobků a služeb. V rámci pravidelně vyhlašovaných cílů snížíme rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců společnosti a dalších zainteresovaných stran.

Zaškrtnuto

Systematicky budeme eliminovat působení neodstranitelných rizik tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Zaměstnancům poskytneme vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

Zaškrtnuto

Vedení firmy ujišťuje všechny zaměstnance, že bude všestranně podporovat pochopení, uplatňování a udržování politiky integrovaného systému řízení.

Zaškrtnuto

Politika integrovaného systému řízení byla projednána a schválena poradou vedení dne 22.1.2011.